İcra ve İflas Hukuku

Ünal&Feruzoğlu Hukuk Bürosu alanında uzman avukatlarca icra ve iflas hukukundan kaynaklanan her nevi hukuki sorunun çözümü hususunda faaliyet göstermekte ve aşağıdaki alanlarda hizmet sunmaktadır.

 • Kambiyo Senedinden kaynaklı alacakların tahsili için icra takibi sürecinin yürütülmesi,
 • İpoteğin/Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılacak takiplerin açılarak , ipotek yahut rehinlerin en kısa sürede paraya çevrilmesinin sağlanması,
 • Açılan takiplerden kaynaklı davaların yürütülmesi,
 • İflas Davaları
 • İflas Erteleme Davaları
 • Konkordato Davaları
 • İmzaya/Borca itiraz  
 • İstihkak iddiası
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
 • Borçların Yapılandırılması.
 • Rücu Davaları.